fbpx

KVKK

 

(Özel Avicenna  Hastanesi)

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması hususları, Özel Ensar Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.“Özel Vera Hastanesi” (“şirket/şirketimiz”) olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu bilinçle şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

 

İşbu aydınlatma metninde geçen “biz”, “bizim”, “hastane” ve “şirket” ifadeleri, aksi açıkça belirtilmedikçe Özel Ensar Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.  “Özel Avicenna Hastanesi” ifade etmek için kullanılmaktadır. 

  1. Kişisel veri 

KVK kanunu m.3/1-d çerçevesinde “kişisel veri”, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Bu kapsamda kişisel veri; belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak; adınız, soyadınız, T.C.kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız işlemlere ait bilgiler, vb. size ilişkin bilgiler kişisel verilerinizdir. 

 

  1. Aydınlatma kapsamı

 

2.1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVK Kanunu uyarınca muhatap “veri sorumlusu” olan Özel Ensar Sağlık Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.  “Özel Avicenna Hastanesi” nin kurumsal kimlik bilgileri şu şekildedir:

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler Mükellefler Vergi Dairesi

Vergi Numarası :  6850050258

Merkez Adresi :  Menderes Mah. Atışalanı Cad. 307. Sok. No:2 Esenler

Telefon :  0212 440 32 32

İnternet Sitesi :  https://www.avicennahastane.com

E-posta Adresi : info@avicennahastane.com

 

2.2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, güvenlik kamerası ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz;

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, hastanemize özgü hasta numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz; adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, ödeme ve faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; muhtelif zamanlarda tarafımızca elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; hastanemizi ziyaret etmeniz halinde kamera kayıtları görüntüleriniz; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz; tüm tıbbi teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, internet sitemiz üzerinden gönderdiğiniz sağlık ve kimlik verilerinizdahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verileriniz ve ayrıca, Özel Vera Hastanesi online hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sitemizi kullandığınızda, hastanenin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda veya internet sayfalarını ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezmeniz halinde de kişisel verilerinizKVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

 

Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, hastanemiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenecektir;

 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ileilgili diğer mevzuatlarda yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerininyürütülmesi,sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi;randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme;hastanemizin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi;risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi;şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini araştırma yapılması;hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma;kimliğinizi doğrulama;hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme;sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileripaylaşma;sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme;hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idaritedbirleri alma;size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetlerikullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama;ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme;anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakatsağlanması;hasta memnuniyetinin ölçülmesi dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri amaçlarlaamaçlarıyla KVKKanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dâhilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir.

 

2.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla;yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, hissedarlarımıza,kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, sağlık kuruluşlarına, Sosyal Güvenlik Kurumu,Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri, aile hekimliği merkezleri,özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri)Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü,Türkiye Eczacılar Birliği,mahkemeler,tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,hastanın sevk edildiği hastanelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlar,hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerine ve iş ortaklarımıza KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve ilgili sair mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. Sayılan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

2.4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

 

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, şirketimiz çalışanlarına yapılan sözlü, yazılı ve dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, sms kanalları, ve sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

 

2.5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, kişisel verileri koruma kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, KVKKanunu madde 11 uyarınca;

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

 

KVKKanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 

https://www.avicennahastane.com/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Menderes Mh. Atışalanı Cd. 307. Sk. No:2 Esenler/İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu bilgi@avicennahastane.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.


ÖZEL VERA HASTANESİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

Genel Açıklamalar:

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Özel Avicenna Hastanesi’ne (“Hastane”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede “yazılı” ve “Türkçe” olarak Hastane’mize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

Noter vasıtasıyla,

Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Hastane’nin Kayıtlı Elektronik Posta (“KEP”) adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru YöntemiBaşvurunun Yapılacağı AdresBaşvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini gösterir belge ile başvurması)Menderes Mh. Atışalanı Cd. 307. Sk. No:2 Esenler / İSTANBULZarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligatMenderes Mh. Atışalanı Cd. 307. Sk. No:2 Esenler / İSTANBULTebligat zarfına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılacaktır.
“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluylaensarsaglikhizmetleri@hs03.kep.trE-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvurusu” yazılacaktır.

 

Henüz kurul tarafından başka bir başvuru yöntemi belirlenmediği için yapacağınız başvuruların yukarıda açıklanan yöntemlerden biriyle yapılması gerekmektedir. Kurul’un gelecek zamanlarda belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde yapılabileceği haricen duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca talebin niteliğine göre değişebilmekle birlikte en kısa sürede veya her halde talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılır.

 

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:

 

İsim: 
Soy isim: 
T.C. Kimlik Numarası: 
Telefon Numarası: 
E-posta:

 

(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 
Adres: 
 
 

 

Lütfen Hastane ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Personel, aday personel, eski personel, hasta, ziyaretçi, 3. taraf firma çalışanı vb.)

 

Personel

 

Ziyaretçi

Hasta

 

Diğer: ……………………………………………………………..

Hastane içerisinde iletişim halinde olduğunuz 

 

Birim: …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..……..

Konu: …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

Lütfen varsa konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi başvurunuza ekleyiniz.

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 Adresime gönderilmesini istiyorum.

 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Hastane ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Hastane tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Hastanemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Hastane, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi;

Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

KVKK